Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

1996 BMO Problem 3 (YUG)


 proposed by Yugoslavia

In a convex pentagon ABCDEM,N,P,Q,are the midpoints of the sides ABBCCDDEEA, respectively. If the segments APBQCRDM pass through a single point, prove that EN contains that point as well. 

solved in aops here

Έστω ABCDE κυρτό 5-γωνο και M,N,P,Q,R τα μέσα των πλευρών ABBCCDDEEA αντίστοιχα. Αν τα τμήματα APBQCRDM διέρχονται από το ίδιο σημείο Ο, να αποδείξετε οτι και το ΕΝ διέρχεται από το Ο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου