Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

2007 BMO Problem 1 (ALB)

proposed by Albania

In a convex quadrilateral ABCD with AB BC =CD, the diagonals AC and BD are of different length and intersect at point E. Prove that AE DE if and only if <BAD + <ADC = 120 o.

solved in aops here
Σε κυρτό τετράπλευρο ABCD με  AB BC CD, οι διαγώνιοι AC και  BD έχουν διαφορετικό μήκος και τέμνονται στο σημείο E. Να αποδείξετε οτι AE DE αν και μόνο αν  <BAD + <ADC = 120 o.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου