Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

2009 BMO Problem 1 (MOL)

proposed by Liubomir Chiriac, Moldova
Let MN be a line parallel to the side BC of triangle ABC, with on the side AB and on the side AC. The lines BN and CM meet at point P. The circumcircles of triangles BMP and CNP meet at two distinct points and Q. Prove that <BAQ = <CAP.

solved in aops here 


Έστω MN//BC τριγώνου ABC όπου τα M,N είναι σημεία των πλευρών AB,AC αντίστοιχα. Oι ευθείες BNCM τέμνονται στο POι περιγεγραμμένοι κύκλοι των BMPCNP τέμνονται σε δύο διαφορετικά σημεία PQ . Να αποδείξετε ότι  <BAQ  = <CAP.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου