Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

2009 JBMO Shortlist G2


In right trapezoid ${ABCD \left(AB\parallel CD\right)}$ the angle at vertex B measures ${{75}^{{}^\circ }}$. Point ${H}$is the foot of the perpendicular from point ${A}$ to the line ${BC}$. If ${BH=DC}$ and${AD+AH=8}$, find the area of ${ABCD}$.

posted in aops here

Δίνεται ορθογώνιο τραπέζιο ${ABCD \left(AB\parallel CD\right)}$ και η γωνία $\angle ABC={{75}^{{}^\circ }}$. Το σημείο ${H}$ είναι το ίχνος της κάθετης από το σημείο ${A}$ προς την ${BC}$. Αν ${BH=DC}$ και ${AD+AH=8}$, να βρεθεί το εμβαδόν του ${ABCD}$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου