Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

2011 JBMO Shortlist G2


Let $AD,BF$ and ${CE}$ be the altitudes of $\vartriangle ABC$. A line passing through ${D}$ and parallel to ${AB}$intersects the line ${EF}$at the point ${G}$. If ${H}$ is the orthocenter of $\vartriangle ABC$, find the angle ${\angle{CGH}}$.

posted in aops here 

Δίνεται τρίγωνο $\vartriangle ABC$ και ${AD, BF, CE}$ τα ύψη τουΜία ευθεία, η οποία περνά από το σημείο ${D}$ και είναι παράλληλη προς την ${AB}$, τέμνει την ευθεία ${EF}$ στο σημείο ${G}$. Αν ${H}$ είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου $\vartriangle ABC$, να βρεθεί το μέτρο της γωνίας ${\angle{CGH}}$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου