Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

1998 JBMO problem 2 (GRE)

proposed by Greece

Let ${ABCDE }$  be a convex pentagon such that ${AB = AE = CD = 1, \angle ABC = \angle DEA = 90^\circ  }$  and ${BC + DE = 1 }$. Compute the area of the pentagon.


posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου