Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

2000 JBMO Shortlist 19

Let ${ABC}$ be a triangle. Find all the triangles ${XYZ}$ with vertices inside triangle ${ABC}$ such that ${XY,YZ,ZX}$ and six non-intersecting segments from the following ${AX, AY,AZ,BX,BY,BZ,CX,CY,CZ}$ divide the triangle ${ABC}$ into seven regions with equal areas.

proposed in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου