Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

2000 JBMO Shortlist 21

All the angles of the hexagon ${ABCDEF}$ are equal. Prove that ${AB-DE=EF-BC=CD-FA}$

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου