Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

2000 JBMO Shortlist 23

The point ${P}$ is inside of an equilateral triangle with side length ${10}$ so that the distance from ${P}$ to two of the sides are ${1}$ and ${3}$. Find the distance from ${P}$ to the third side.

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου