Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

2001 IMO Shortlist G2

In acute triangle $ABC$ with circumcenter $O$ and altitude $AP, \angle C \ge \angle B + 30^\circ$. Prove that $\angle A + \angle COP < 90^\circ$.

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου