Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

2001 IMO Shortlist G8

Let $ABC$ be a triangle with $\angle BAC = 60^\circ$. Let $AP$ bisect $\angle BAC$ and let $BQ$ bisect $\angle ABC$, with $P$ on $BC$ and $Q$ on $AC$. If $AB +BP = AQ+QB$, what are the angles of the triangle?

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου