Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

2002 IMO Shortlist G2

Let $ABC$ be a triangle for which there exists an interior point $F$ such that $ \angle AFB  =  \angle BFC  =  \angle CFA$. Let the lines $BF$ and $CF$ meet the sides $AC$ and $AB$ at $D$ and $E$ respectively. Prove that $AB +  AC  \ge  4 DE$.

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου