Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

2002 IMO Shortlist G5

For any set $S$ of five points in the plane, no three of which are collinear, let $M (S)$ and $m (S)$ denote the greatest and smallest areas, respectively, of triangles determined by three points from $S$. What is the minimum possible value of $M (S) / m (S)$?


posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου