Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

2002 JBMO Shortlist 11

Let ${ABC}$ be an isosceles triangle with ${AB = AC}$ and ${\angle A = 20^\circ}$. On the side ${AC}$ consider point ${D}$ such that ${AD = BC}$. Find ${\angle BDC}$.

posted in aops  here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου