Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

2002 JBMO Shortlist.9

In triangle ${ABC, H,I,O}$  are orthocenter, incenter and circumcenter, respectively. ${CI}$  cuts circumcircle at ${L}$. If ${AB = IL}$  and ${AH = OH}$, find angles of triangle ${ABC}$.

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου