Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

2003 JBMO Shortlist 12

Three equal circles have a common point $M$ and intersect in pairs at points $A, B, C$. Prove that that $M$ is the orthocenter of triangle $ABC$.

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου