Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

2003 JBMO Shortlist 14

Parallels to the sides of a triangle passing through an interior point divide the inside of a triangle into $6$ parts with the marked areas as in the figure. Show that $\frac{a}{\alpha}+\frac{b}{\beta}+\frac{c}{\gamma}\ge \frac{3}{2}$

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου