Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

2004 JBMO Shortlist 9

Let $ABC$ be a triangle inscribed in circle $C$. Circles $C_1, C_2, C_3$ are tangent internally with circle $C$ in $A_1, B_1, C_1$ and tangent to sides $[BC], [CA], [AB]$ in points $A_2, B_2, C_2$ respectively, so that $A, A_1$ are on one side of $BC$ and so on. Lines $A_1A_2, B_1B_2$ and $C_1C_2$ intersect the circle $C$ for second time at points $A’,B’$ and $C’$, respectively. If $ M = BB’ \cap CC’$, prove that $m (\angle MAA’) = 90^\circ$ .

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου