Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

2006 IMO Shortlist G1

Let $ABC$ be a triangle with incentre $I$. A point $P$ in the interior of the triangle satisfies $\angle PBA + \angle PCA = \angle PBC + \angle PCB$.   Show that $AP \ge  AI$ and that equality holds if and only if $P$ coincides with $I$.

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου