Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

2006 JBMO problem 2

The triangle ${ABC}$ is isosceles with ${AB = AC}$, and ${\angle BAC < 60^\circ}$. The points ${D}$ and ${E}$ are chosen on the side ${AC}$ such that, ${EB = ED}$, and ${\angle ABD \equiv \angle CBE}$. Denote by ${O}$ the intersection point between the internal bisectors of the angles ${\angle BDC}$ and ${\angle ACB}$. Compute ${\angle COD}$.

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου