Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

2006 JBMO Shortlist 9

Let ${ABCD}$ be a trapezoid with ${AB // CD, AB > CD}$ and ${\angle A + \angle B = 90^\circ}$. Prove that the distance between the midpoints of the bases is equal to the semidifference of the bases.

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου