Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

1985 BMO Shortlist 2 (GRE)

proposed by Dimitris Kontogiannis, Greece
[solved, alternate solutions are welcome]

Let ABC be a triangle with < A =120ο.  Let AD, CE be the angle bisectors of angles < Α, < C  respectively and I be the intersection point of AD, CE. If Z is the intersection point of BI and DE, calculate angle < DΑZ  .

 posted in facebook  here 

Έστω τρίγωνο ABC με   <A =120ο .  Ας είναι  AD, CE οι διχοτόμοι των γωνιών < Α, < C αντίστοιχα και  I το σημείο τομής των AD, CE. Αν Z είναι το σημείο τομής των  BI και  DE , να υπολογίσετε την γωνία < DΑZ . solved by Leo Giugiuc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου