Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

2011 JBMO Shortlist G2


Let $AD,BF$ and ${CE}$ be the altitudes of $\vartriangle ABC$. A line passing through ${D}$ and parallel to ${AB}$intersects the line ${EF}$at the point ${G}$. If ${H}$ is the orthocenter of $\vartriangle ABC$, find the angle ${\angle{CGH}}$.


posted in aops here

my solutio


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου